TÊN HỌC PHẦN : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA
MÃ HỌC PHẦN : 17220
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TÊN HỌC PHẦN : An toàn và bảo mật Thông tin
MÃ HỌC PHẦN : 17212
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN