Available courses

Học phần này trình bày những vấn đề cơ bản về lập trình nói chung và lập trình trên ngôn ngữ C nói riêng với nội dung cụ thể về cấu trúc chung của chương trình, các thành phần cơ bản gồm hằng, biến, chương trình con; các kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong C; Các câu lệnh và các cấu trúc câu lệnh trong C; Cách thức cách xây dựng một chương trình dựa trên ngôn ngữ lập trình C và các thao tác khi soạn thảo một chương trình trên ngôn ngữ C.

Tham khảo: Học lập trình C trình tự theo từng chương mục 


TÊN HỌC PHẦN : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ HỆ CHUYÊN GIA
MÃ HỌC PHẦN : 17220
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TÊN HỌC PHẦN : An toàn và bảo mật Thông tin
MÃ HỌC PHẦN : 17212
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN